توضیحات آموزشی محصولات پاناسونیک

نرخنامه سال ۱۳۹۷

نرخنامه پیشنهادی تلفن ثابت

تعرفه خدمات تجهیزات مخابراتی وارتباطی

احترامآ ، بدینوسیله پیشنهاد تعرفه ارائه‌کنندگان خدمات و تعمیرات و پشتیبانی دستگاههای مخابراتی که به تصویب هیأت مدیره رسیده است جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد.

توجه:خدمات تعمیر و نصب و راه اندازی دستگاههای مخابراتی مستلزم داشتن پروانه کسب معتبر صادر شده از این اتحادیه در رسته مربوطه بوده و واحدهای صنفی که پروانه کسب آنها فاقد مضمون فوق الذکر در ستون رسته صنفی میباشد مجاز به این امر نمی باشند.

*این تعرفه پس ازممهورشدن به اصل مهراتحادیه قابل بهره برداری می‌باشد.

اجرت خدمات وامورنصب وراه اندازی وتعمیرات ونگهداری مرکزتلفن TDM

الف:اجرت بازدید (بدون احتساب هزینه آژانس)

۱-بازدید فقط برای برآورد کار ۷۵۰/۰۰۰ ریال

۲-بازدید واجرای کار(درصورت بازدید واجرای همزمان کار اجرت بازدیددریافت نمی‌گردد.

ب:اجرت اجرای خدمات موردی (بدون احتساب هزینه آژانس)

۱-رفع خرابی اتصالات سیم وکابل وجعبه تقسیم و پریز ۷۵۰/۰۰۰ ریال

*. اگراز ۳ ساعت بیشتر شود شامل اضافه کار میگردد.

*. در صورت اجرای خدمات نصب شامل بند ث خواهد شد.

۲-برنامه ریزی

۱-۲ مرکز تلفن تا ۵۰ پورت ۷۵۰/۰۰۰ ریال

۲-۲ مرکز تلفن ۵۰تا ۲۵۰ پورت ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال

۳-۲ مرکز تلفن۲۵۰ تا ۵۰۰پورت ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال

*.مرکز تلفن از ۵۰۰ پورت به بالا با مشاوره کارشناس اتحادیه وتوافق طرفین می‌باشد.

پ:اجرت اجرای خدمات نگهداری تجهیزات

۱- نگهداری ماهیانه گوشی آنالوگ (معمولی)

۲-نگهداری ماهیانه گوشی دیجیتال

۳-نگهداری ماهیانه فاکس رول فیلم

۴-نگهداری ماهیانه فاکس لیزری

۵-نگهداری ماهیانه بیسیم نزدیک برد

۱

*.بند پ۱ الی پ۵ با مشاوره کارشناس اتحادیه وتوافق طرفین می باشد.

۱- نگهداری ماهیانه مرکز تلفن تا ۵۰ پورت ۷۵۰/۰۰۰ریال

۲-نگهداری ماهیانه مرکز تلفن۵۰ تا ۲۵۰پورت ۲/۲۵۰/۰۰۰ریال

۳-نگهداری ماهیانه مرکز تلفن۲۵۰ تا ۵۰۰ پورت ۴/۵۰۰/۰۰۰ریال

*.نگهداری ماهیانه مرکز تلفن بالاتر از ۵۰۰پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین میباشد.

*. اجرت نگهداری مرکز تلفن تا تقسیم اصلی سانترال می باشد.

ت:اجرت خدمات نگهداری شبکه کابل تلفن

۱-نگهداری ماهیانه هرپورت( پریز) شهری وداخلی فعال ۲۲/۵۰۰ریال

*. این نگهداری شامل سیمها وکابلهای مرتبط به تقسیم اصلی مرکز تلفن تا تقسیمهای فرعی ساختمان تا محل نصب پریز می باشد.

*.اجرت نگهداری فوق بدون احتساب هزینه آژانس وبدون حضوردائمی تکنیسن درمحل و فقط با اعلام هر بار خرابی و مراجعه به محل می باشد.

*. در صورت نیاز به حضور تمام وقت تکنیسن در محل نگهداری اجرت بند ت۱ بعلاوه حقوق ومزایای(بیمه و مالیات وعیدی و سنوات) ماهیانه یکنفر تکنیسین دریافت می گردد.

ث:اجرت نصب و راه اندازی (بدون احتساب هزینه حمل و نقل کالا)

۱-نصب و راه اندازی گوشی آنالوگ ۵% قیمت آکبند کالا

۲-نصب و راه اندازی گوشی دیجیتال ۵% قیمت آکبند کالا

۳-نصب و راه اندازی فاکس رول فیلم ۵% قیمت آکبند کالا

۴-نصب و راه اندازی فاکس لیزری ۵% قیمت آکبند کالا

۵-نصب و راه اندازی بیسیم نزدیک برد ۵% قیمت آکبند کالا

*. اجرت ث۱الی۵ درصورتیکه موردی باشد بااجرت بند ب جمع خواهد شد.

۱-نصب و راه اندازی مرکز تلفن تا ۵۰ پورت ۱۵%قیمت آکبندکالا

۲-نصب و راه اندازی مرکز تلفن ۵۰تا ۲۵۰ پورت ۱۲% قیمت آکبندکالا

۳-نصب و راه اندازی مرکز تلفن۲۵۰ تا ۵۰۰ پورت ۱۰% قیمت آکبندکالا

*.نصب و راه اندازی مرکز تلفن تا تقسیم اصلی سانترال می باشد.

*.اجرت نصب و راه اندازی مراکز تلفن بالای ۵۰۰ پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

ج: اجرت ایجاد شبکه کابل تلفن (بدون احتساب هزینه حمل و نقل کالا)

۱- کابلکشی روکارتا ۲۰زوج متری ۳۷/۵۰۰ریال

۲- کابلکشی روکار ۲۰تا ۵۰زوج متری ۴۵/۰۰۰ریال

۳- کابلکشی داخل داکت تا ۲۰ زوج متری ۲۲/۵۰۰ریال

۴-کابلکشی داخل داکت تا ۵۰ زوج متری ۳۰/۰۰۰ ریال

۵-داکت کشی تا سایز ۵/۳ متری ۳۷/۵۰۰ریال

۶-داکت کشی ۵/۳ تا سایز ۹ متری ۴۵/۰۰۰ریال

*.اجرتهای بند ج ۱ الی ۶تا متراژ ۱۰۰ متر بوده مازاد برآن با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

۸- نصب پست بدون سربندی تا ۲۰ زوج ۱۵۰/۰۰۰ریال

۹-نصب پست بدون سربندی ۲۰تا ۱۰۰ زوج ۳۰۰/۰۰۰ ریال

۱۰-نصب پست بدون سربندی ۱۰۰ تا ۵۰۰ زوج ۹۰۰/۰۰۰ ریال

۱۱- نصب پریز بدون سربندی ۱۵/۰۰۰ریال

۱۲-سربندی و رانژه کاری هر زوج ۷/۵۰۰ریال

۱۳- سربندی هرپورت ازپست اصلی تا پریز تا۵۰پورت ۱۵۰/۰۰۰ریال

۱۴-سربندی هرپورت ازپست اصلی تا پریزاز۵۰تا۲۵۰پورت ۰۰۰ /۱۰۵ریال

۱۵-سربندی هرپورت ازپست اصلی تاپریز از۲۵۰تا۵۰۰پورت ۷۵/۰۰۰ریال

*. اجرت اجرای موارد فوق برای داخل ساختمان می باشد.

*. اجرای پروژه شبکه کابل و ترانکینگ ونصب راک و پچ پنل و با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می‌باشد.

چ:اجرت تعمیرات (بدون احتساب هزینه آژانس)

۱-اجرت بازدید و تشخیص عیوب و خرابی دستگاه ۷۵۰/۰۰۰ ریال

*.در صورت قطعی شدن اجرای تعمیر فقط اجرت تعمیر بدون اجرت بازدید دریافت شود در غیر اینصورت باید اجرت بازدید دریافت گردد.

۲-تعمیرات مرکز تلفن اعم از کارتهای سیستم و گوشیها و فاکس وغیره باید حداکثر ۲۰% قیمت آکبند کالا با اطلاع به مشتری انجام گردد.

*. قیمت قطعات تعویضی جداگانه دریافت گردد.

*. هزینه حمل و نقل دستگاه تعمیری به عهده مشتری میباشد.

*.تعمیرکار موظف است در تمام مراحل تعمیر مشتری را از روند کار و هزینه‌ها مطلع نماید.

*. تعمیر کار موظف به صدور برگ گارانتی یک ماهه برای تجهیزات تعمیر شده می‌باشد.

*. هزینه جمع آوری و نصب کالاهای تعمیری بعهده مشتری می باشد.

*.کسورات قانونی جداگانه محاسبه می‌گردد.

ح: اجرت آموزش

(نمایندگی پاناسونیک عصر ارتباطات)-اجرت آموزش سیستمها نسبت به سطح آموزش وتعداد افراد با توافق طرفین انجام گیرد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن