نرخنامه سال 1397

نرخنامه پیشنهادی تلفن ثابت

تعرفه خدمات تجهیزات مخابراتی وارتباطی

احترامآ ، بدینوسیله پیشنهاد تعرفه ارائه‌کنندگان خدمات و تعمیرات و پشتیبانی دستگاههای مخابراتی که به تصویب هیأت مدیره رسیده است جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد.

توجه:خدمات تعمیر و نصب و راه اندازی دستگاههای مخابراتی مستلزم داشتن پروانه کسب معتبر صادر شده از این اتحادیه در رسته مربوطه بوده و واحدهای صنفی که پروانه کسب آنها فاقد مضمون فوق الذکر در ستون رسته صنفی میباشد مجاز به این امر نمی باشند.

*این تعرفه پس ازممهورشدن به اصل مهراتحادیه قابل بهره برداری می‌باشد.

اجرت خدمات وامورنصب وراه اندازی وتعمیرات ونگهداری مرکزتلفن TDM

الف:اجرت بازدید (بدون احتساب هزینه آژانس)

1-بازدید فقط برای برآورد کار 750/000 ریال

2-بازدید واجرای کار(درصورت بازدید واجرای همزمان کار اجرت بازدیددریافت نمی‌گردد.

ب:اجرت اجرای خدمات موردی (بدون احتساب هزینه آژانس)

1-رفع خرابی اتصالات سیم وکابل وجعبه تقسیم و پریز 750/000 ریال

*. اگراز 3 ساعت بیشتر شود شامل اضافه کار میگردد.

*. در صورت اجرای خدمات نصب شامل بند ث خواهد شد.

2-برنامه ریزی

1-2 مرکز تلفن تا 50 پورت 750/000 ریال

2-2 مرکز تلفن 50تا 250 پورت 2/250/000 ریال

3-2 مرکز تلفن250 تا 500پورت 4/500/000 ریال

*.مرکز تلفن از 500 پورت به بالا با مشاوره کارشناس اتحادیه وتوافق طرفین می‌باشد.

پ:اجرت اجرای خدمات نگهداری تجهیزات

1- نگهداری ماهیانه گوشی آنالوگ (معمولی)

2-نگهداری ماهیانه گوشی دیجیتال

3-نگهداری ماهیانه فاکس رول فیلم

4-نگهداری ماهیانه فاکس لیزری

5-نگهداری ماهیانه بیسیم نزدیک برد

1

*.بند پ1 الی پ5 با مشاوره کارشناس اتحادیه وتوافق طرفین می باشد.

1- نگهداری ماهیانه مرکز تلفن تا 50 پورت 750/000ریال

2-نگهداری ماهیانه مرکز تلفن50 تا 250پورت 2/250/000ریال

3-نگهداری ماهیانه مرکز تلفن250 تا 500 پورت 4/500/000ریال

*.نگهداری ماهیانه مرکز تلفن بالاتر از 500پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین میباشد.

*. اجرت نگهداری مرکز تلفن تا تقسیم اصلی سانترال می باشد.

ت:اجرت خدمات نگهداری شبکه کابل تلفن

1-نگهداری ماهیانه هرپورت( پریز) شهری وداخلی فعال 22/500ریال

*. این نگهداری شامل سیمها وکابلهای مرتبط به تقسیم اصلی مرکز تلفن تا تقسیمهای فرعی ساختمان تا محل نصب پریز می باشد.

*.اجرت نگهداری فوق بدون احتساب هزینه آژانس وبدون حضوردائمی تکنیسن درمحل و فقط با اعلام هر بار خرابی و مراجعه به محل می باشد.

*. در صورت نیاز به حضور تمام وقت تکنیسن در محل نگهداری اجرت بند ت1 بعلاوه حقوق ومزایای(بیمه و مالیات وعیدی و سنوات) ماهیانه یکنفر تکنیسین دریافت می گردد.

ث:اجرت نصب و راه اندازی (بدون احتساب هزینه حمل و نقل کالا)

1-نصب و راه اندازی گوشی آنالوگ 5% قیمت آکبند کالا

2-نصب و راه اندازی گوشی دیجیتال 5% قیمت آکبند کالا

3-نصب و راه اندازی فاکس رول فیلم 5% قیمت آکبند کالا

4-نصب و راه اندازی فاکس لیزری 5% قیمت آکبند کالا

5-نصب و راه اندازی بیسیم نزدیک برد 5% قیمت آکبند کالا

*. اجرت ث1الی5 درصورتیکه موردی باشد بااجرت بند ب جمع خواهد شد.

1-نصب و راه اندازی مرکز تلفن تا 50 پورت 15%قیمت آکبندکالا

2-نصب و راه اندازی مرکز تلفن 50تا 250 پورت 12% قیمت آکبندکالا

3-نصب و راه اندازی مرکز تلفن250 تا 500 پورت 10% قیمت آکبندکالا

*.نصب و راه اندازی مرکز تلفن تا تقسیم اصلی سانترال می باشد.

*.اجرت نصب و راه اندازی مراکز تلفن بالای 500 پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

ج: اجرت ایجاد شبکه کابل تلفن (بدون احتساب هزینه حمل و نقل کالا)

1- کابلکشی روکارتا 20زوج متری 37/500ریال

2- کابلکشی روکار 20تا 50زوج متری 45/000ریال

3- کابلکشی داخل داکت تا 20 زوج متری 22/500ریال

4-کابلکشی داخل داکت تا 50 زوج متری 30/000 ریال

5-داکت کشی تا سایز 5/3 متری 37/500ریال

6-داکت کشی 5/3 تا سایز 9 متری 45/000ریال

*.اجرتهای بند ج 1 الی 6تا متراژ 100 متر بوده مازاد برآن با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

8- نصب پست بدون سربندی تا 20 زوج 150/000ریال

9-نصب پست بدون سربندی 20تا 100 زوج 300/000 ریال

10-نصب پست بدون سربندی 100 تا 500 زوج 900/000 ریال

11- نصب پریز بدون سربندی 15/000ریال

12-سربندی و رانژه کاری هر زوج 7/500ریال

13- سربندی هرپورت ازپست اصلی تا پریز تا50پورت 150/000ریال

14-سربندی هرپورت ازپست اصلی تا پریزاز50تا250پورت 000 /105ریال

15-سربندی هرپورت ازپست اصلی تاپریز از250تا500پورت 75/000ریال

*. اجرت اجرای موارد فوق برای داخل ساختمان می باشد.

*. اجرای پروژه شبکه کابل و ترانکینگ ونصب راک و پچ پنل و با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می‌باشد.

چ:اجرت تعمیرات (بدون احتساب هزینه آژانس)

1-اجرت بازدید و تشخیص عیوب و خرابی دستگاه 750/000 ریال

*.در صورت قطعی شدن اجرای تعمیر فقط اجرت تعمیر بدون اجرت بازدید دریافت شود در غیر اینصورت باید اجرت بازدید دریافت گردد.

2-تعمیرات مرکز تلفن اعم از کارتهای سیستم و گوشیها و فاکس وغیره باید حداکثر 20% قیمت آکبند کالا با اطلاع به مشتری انجام گردد.

*. قیمت قطعات تعویضی جداگانه دریافت گردد.

*. هزینه حمل و نقل دستگاه تعمیری به عهده مشتری میباشد.

*.تعمیرکار موظف است در تمام مراحل تعمیر مشتری را از روند کار و هزینه‌ها مطلع نماید.

*. تعمیر کار موظف به صدور برگ گارانتی یک ماهه برای تجهیزات تعمیر شده می‌باشد.

*. هزینه جمع آوری و نصب کالاهای تعمیری بعهده مشتری می باشد.

*.کسورات قانونی جداگانه محاسبه می‌گردد.

ح: اجرت آموزش

(نمایندگی پاناسونیک عصر ارتباطات)-اجرت آموزش سیستمها نسبت به سطح آموزش وتعداد افراد با توافق طرفین انجام گیرد.